Zobacz menu

Wyniki finansowe

          

 

Wyszczególnienie

2019

2020

Q1 2021

Przychody netto ze sprzedaży

 001 060,32

2 995 561,79

1 005 044,09

Zysk ze sprzedaży

-517 829,55

692 106,76

234 963,63

 

 

 

 

Amortyzacja

18 750,00

78 152,55

20 661,52

EBIT

-518 368,65

691 492,75

234 177,61

Zysk netto

-476 749,74

619 812,65

204 232,75

 

 

 

 

Aktywa trwałe

402 886,83

333 750,46

339 244,58

Aktywa obrotowe

205 862,93

1 814 373,30

2 042 686,47

Zapasy

105 173,42

799 154,80

951 889,57

Należności krótkoterminowe

96 017,83

147 626,72

172 538,21

Środki pieniężne

4 671,68

219 770,90

87 651,63

 

 

 

 

Kapitał własny

121 800,76

1 707 172,91

1 911 405,66

Zobowiązania i rezerwy

486 949,00

440 950,85

470 525,39

Zobowiązania krótkoterminowe

486 949,00

440 950,85

470 525,39

Suma bilansowa

608 749,76

2 148 123,76

2 381 931,05

 

 

MegaPixel Studio S.A.

ul. Batorego 7, 81-365 Gdynia

+48 58 728 23 43

office@megapixel-studio.com

NIP 586 233 96 44 / REGON 381979247 / Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000757077 / Kapitał zakładowy: 124.000,00 PLN