Zobacz menu

Wyniki finansowe

Wyszczególnienie

2019

Przychody netto ze sprzedaży

1 001 060,32

Zysk ze sprzedaży

-517 829,55

   

Amortyzacja

18 750,00

EBIT

-518 368,65

Zysk netto

-476 749,74

   

Aktywa trwałe

402 886,83

Aktywa obrotowe

205 862,93

Zapasy

105 173,42

Należności krótkoterminowe

96 017,83

Środki pieniężne

4 671,68

   

Kapitał własny

121 800,76

Zobowiązania i rezerwy

486 949,00

Zobowiązania krótkoterminowe

486 949,00

Suma bilansowa

608 749,76

MegaPixel Studio S.A.

ul. Batorego 7, 81-365 Gdynia

+48 58 728 23 43

office@megapixel-studio.com

NIP 586 233 96 44 / REGON 381979247 / Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000757077 / Kapitał zakładowy: 124.000,00 PLN