Zobacz menu

Wyniki finansowe

          

 

Wyniki finansowe

 

Wyszczególnienie

2019

2020

2021

1 kw. 2022

Przychody netto ze sprzedaży

1 001 060,32

2 995 561,79

3 225 399,24

812 085,65

Zysk ze sprzedaży

-517 829,55

692 106,76

- 406 107,68

-210 193,83

 

 

 

 

 

Amortyzacja

18 750,00

78 152,55

113 473,75

35 880,83

Zysk z działalności operacyjnej

-518 368,65

691 492,75

- 451 065,30

-210 193,92

Zysk netto

-476 749,74

619 812,65

- 449 308,64

-213 689,88

 

 

 

 

 

Aktywa trwałe

402 886,83

333 750,46

4 060 650,14

584 825,62

Aktywa obrotowe

205 862,93

1 814 373,30

3 440 456,93

3 980 513,24

Zapasy

105 173,42

799 154,80

1 773 177,74

1 849 364,99

Należności krótkoterminowe

96 017,83

147 626,72

123 012,67

174 230,74

Środki pieniężne

4 671,68

219 770,90

621,45

131 668,93

 

 

 

 

 

Kapitał własny

121 800,76

1 707 172,91

1 257 864,27

1 044 174,39

Zobowiązania i rezerwy

486 949,00

440 950,85

2 802 785,87

3 520 651,23

Zobowiązania krótkoterminowe

486 949,00

440 950,85

2 644 250,02

3 366 014,23

Suma bilansowa

608 749,76

2 148 123,76

4 060 650,14

4 564 825,62

 

MegaPixel Studio S.A.

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451Gdynia

+48 58 728 23 43

office@megapixel-studio.com

NIP 586 233 96 44 / REGON 381979247 / Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000757077 / Kapitał zakładowy: 124.000,00 PLN