Zobacz menu

Akcjonariat

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

 

Akcjonariusz

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział
w kapitale zakładowym

Udział
w ogólnej liczbie głosów

Forever Entertainment S.A.

479 900

479 900

38,70%

38,70%

Artur Grzegorczyn

431 980

431 980

34,84%

34,84%

Grzegorz Maciąg

63 343

63 343

5,11%

5,11%

Zbigniew Dębicki

62 000

62 000

5,00%

5,00%

Pozostali

202 777

202 777

16,35%

16,35%

Suma

1 240 000

1 240 000

100,00%

100,00%

 

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)

MegaPixel Studio S.A.

ul. Batorego 7, 81-365 Gdynia

+48 58 728 23 43

office@megapixel-studio.com

NIP 586 233 96 44 / REGON 381979247 / Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000757077 / Kapitał zakładowy: 124.000,00 PLN